Algemene voorwaarden

Op de dienstverlening van 010NOTARIS zijn de volgende algemene voorwaarden van toepassing:

Artikel 1 – Definities

Notaris
Notaris verwijst naar de notaris, diens waarnemer en alle kantoorgenoten die – mede – met de uitvoering van de opdracht zijn belast.
Opdracht
Onder opdracht wordt verstaan de overeenkomst in de zin van artikel 7:400 Burgerlijk Wetboek waarbij de notaris zich jegens de opdrachtgever verplicht tot het verrichten van bepaalde diensten. Alle opdrachten worden met uitsluiting van artikel 7:404 Burgerlijk Wetboek en 7:407 lid 2 Burgerlijk Wetboek aanvaard. De notaris is bevoegd bij de uitvoering van de opdracht voor rekening van opdrachtgever derden in te schakelen
Opdrachtgever
Opdrachtgever is de natuurlijke persoon of rechtspersoon die (mede) opdracht geeft of geven tot dienstverlening, als ook diens wederpartij(en)
Opdrachtnemer
Opdrachtnemer is N.D.B.E. II B.V., Jan Leentvaarlaan 2 te Rotterdam, tevens handelend onder de naam 010NOTARIS, ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel te Rotterdam onder nummer 30267562.

Artikel 2 – Werkingsfeer

1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op de dienstverlening door de notaris.
2. De werkzaamheden zullen door de notaris worden verricht met inachtneming van de voor hem als notaris geldende wettelijke en andere voorschriften.

Artikel 3 – Voorlichting over financiële gevolgen

1. De notaris licht de opdrachtgever tijdig en duidelijk voor over de financiële consequenties van diens opdrachtverlening.
2. De notaris brengt de opdrachtgever tijdig op de hoogte wanneer meer kosten dan voorzien in rekening zullen worden gebracht.

Artikel 4 – Tarieven

Voor de dienstverlening zullen de op het kantoor van de notaris voor die diensten gebruikelijke tarieven in rekening worden gebracht, tenzij tussen de opdrachtgever en de notaris schriftelijk anders is overeengekomen.

Artikel 5 – Niet doorgegane akte – geannuleerde opdracht

Ook de verrichte werkzaamheden die niet tot een notariële akte leiden, vallen onder de opdracht. De notaris is bevoegd ter zake van die werkzaamheden aan de cliënt te declareren op basis van de door de notaris aan de opdracht bestede tijd, tegen de op het kantoor gebruikelijke uurtarieven, tenzij opdrachtgever en notaris anders zijn overeengekomen.

Artikel 6 – Aansprakelijkheid van de opdrachtgever

In het geval dat een opdracht wordt verstrekt door meer dan een persoon, is ieder van hen hoofdelijk aansprakelijk voor de bedragen die uit hoofde van die opdracht aan de notaris verschuldigd zijn. In geval een opdracht wordt verstrekt door een natuurlijk persoon namens een rechtspersoon is, indien deze natuurlijk persoon beschouwd kan worden als de
(mede-)beleidsbepaler van deze rechtspersoon, de natuurlijke persoon tevens in privé opdrachtgever. Bij wanbetaling door de rechtspersoon is hij derhalve persoonlijk aansprakelijk voor de betaling van de declaratie, onverschillig of de nota, al dan niet op verzoek van de opdrachtgever, ten name van een rechtspersoon is gesteld dan wel ten name van de opdrachtgever als natuurlijk persoon. De notaris is bevoegd het te declareren bedrag in te houden op een uit te keren waarborgsom (al dan niet krachtens een bankgarantie) of depotgedrag die/dat gestort wordt/is op zijn kwaliteitsrekening.

Artikel 7 – Betaling

Betaling van het verschuldigde honorarium en de eventuele verschotten dient te geschieden vóór het tijdstip van passeren van de akte(n), tenzij de notaris anders aangeeft, dan wel indien geen akte(n) wordt/worden gepasseerd, binnen veertien dagen na factuurdatum.
De notaris is bevoegd tussentijds te declareren en/of voorschotten in rekening te brengen.

Artikel 8 – Kosten invordering

De opdrachtgever aan wie, door middel van een nota of op andere wijze, schriftelijke betaling van honorarium of verschotten is verzocht en van wie binnen de vervaltermijn nog geen betaling is ontvangen, is aansprakelijk voor de kosten die de notaris vanaf het moment van het verstrijken van de vervaltermijn, zowel in als buiten rechte, ter inning van zijn vordering maakt, alsmede ter zake de door de notaris bestede tijd op basis van het op het kantoor voor de desbetreffende medewerkers gebruikelijke uurtarief.
Bij niet tijdige betaling door de opdrachtgever is de notaris bevoegd de uitvoering van zijn werkzaamheden op te schorten totdat de betaling heeft plaatsgehad, zonder daardoor op enige wijze aansprakelijk te zijn voor de schade die de opdrachtgever daardoor lijdt.

Artikel 9 – Werkzaamheden

1. De werkzaamheden zullen door de notaris worden verricht met inachtneming van de voor hem/haar als notaris geldende wettelijke en andere voorschriften.
2. De notaris zal bij het inschakelen van derden de nodige zorgvuldigheid in acht nemen en bij de selectie van deze derden zoveel als redelijkerwijs mogelijk is met de opdrachtgever overleggen

Artikel 10 – Wwft

Bij de uitvoering van de opdracht zal 010Notaris onder meer het bepaalde in de Wet ter voorkoming witwassen en financiering van terrorisme (Wwft) in acht nemen. In verband hiermee is 010Notaris verplicht om haar cliënten te identificeren en te verifiëren. Tevens kan 010Notaris in verband met gemelde wet verplicht zijn om situaties of transacties met een ongebruikelijk karakter te melden. Volgens de wet mag 010Notaris zijn cliënt niet van een dergelijke melding op de hoogte brengen. 010Notaris zal nimmer aansprakelijk zijn voor schade die een opdrachtgever heeft geleden, lijdt, of zal lijden ten gevolge van een ten onrechte gedane melding in het kader van de Wwft, tenzij sprake is van opzet of grove schuld aan de zijde van 010Notaris.
Door het verstrekken van de opdracht bevestigen cliënten dat zij bekend zijn met voormelde uit de Wwft voortvloeiende verplichtingen en verlenen zij voor zover noodzakelijk toestemming aan 010Notaris voor de uitvoering van de benodigde handelingen.

Artikel 11 – Klachten

Ingeval de opdrachtgever klachten heeft jegens de notaris zal hij deze klachten eerst aan de notaris naar voren brengen. Daarnaast is op elke opdracht de Klachten- en Geschillenregeling Notariaat van toepassing. Zie daarvoor www.knb.nl en www.degeschillencommissie.nl.

Artikel 12 – Aansprakelijkheid van de notaris

1. Indien in de werkzaamheden, die worden verricht ter uitvoering van de aan de notaris gegeven opdracht, een of meer fouten zijn gemaakt, is de met betrekking tot die werkzaamheden aan de opdrachtgever(s) en derden te betalen totale schadevergoeding beperkt tot het bedrag waarvoor de aansprakelijkheidsverzekering in voorkomend geval de notaris aanspraak op uitkering geeft vermeerderd met het bedrag van het eigen risico dat volgens de verzekeringsvoorwaarden niet ten laste van de verzekeraar(s) is.
2. De in het vorige lid omschreven aansprakelijkheidsbeperking geldt tevens voor het geval de notaris aansprakelijk is voor fouten van door hem ingeschakelde derden of voor het niet deugdelijk functioneren van door hem bij de uitvoering van de opdracht gebruikte apparatuur, software, gegevensbestanden, registers of andere zaken, geen uitgezonderd.
3. De aansprakelijkheidsbeperking als omschreven in lid 1. van dit artikel geldt ook indien de notaris ten onrechte zijn dienst heeft geweigerd en hieruit schade is voortgevloeid.
4. De aansprakelijkheidsbeperking als opgenomen in de vorige leden van dit artikel is mede gemaakt ten behoeve van de waarnemer van de notaris en allen die op zijn kantoor werkzaam zijn, zodat dezen zich evenzeer op deze aansprakelijkheidsbeperking kunnen beroepen.

Artikel 13 – Rechtskeuze

De rechtsverhouding tussen van 010Notaris en de opdrachtgever, alsmede degenen die van haar diensten gebruik maken, is onderworpen aan Nederlands recht. Geschillen zullen uitsluitend worden beslecht door de bevoegde Nederlandse rechter.