Kadaster

Het woord kadaster kent twee betekenissen. Ten eerste kan het verwijzen naar het openbare register van alle in Nederland gelegen registergoederen en de daarbij horende rechten. Ten tweede is het de naam van het bestuursorgaan, de instantie die het register beheert.

Bestuursorgaan

Als onderdeel van de Rijksdienst van het Kadaster en de Openbare Registers is het Kadaster de dienst die informatie levert over alle percelen in Nederland. Daarnaast beheert het bestuursorgaan de register van geregistreerd schepen (Scheepsregister) en vliegtuigen. Voor elk registergoed legt men de naam van de eigenaar of vruchtgebruiker vast. Daarbij worden voor de percelen vermeld wat de locatie is, wat de afmetingen ervan zijn en de functie van de grond. Tevens wordt vastgelegd of er een recht van hypotheek of erfdienstbaarheden op het perceel rusten, of dat de bodem verontreinigd is.

Perceelsaanduiding

Belangrijk voor de registratie is de kadastrale aanduiding. Deze bestaat vrijwel altijd uit de naam van de kadastrale gemeente, de letter van de sectie en het nummer van het perceel, eventueel aangevuld met de appartementsindex wanneer het perceel is gesplitst in appartementsrechten.