Levenstestament

Levenstestamenten zijn aktes waarin iemand formeel kan laten vastleggen wie namens hem/haar mag handelen wanneer men – al dan niet tijdelijk – de eigen belangen niet meer kan behartigen.

Medisch en/of zakelijk

In levenstestamenten staan de rechten en plichten van de gevolmachtigde omschreven als ook de specifieke wensen op zakelijk terrein en/of op medisch dan wel persoonlijk gebied. Dat kan dus betrekking hebben op het voortbestaan van een bedrijf maar ook op de behandelwijze van artsen. Een levenstestament treedt meteen in werking wanneer de testateur niet meer over diens wil kan beschikken door ziekte of ongeval.