Multifunctioneel kerkgebouw verliest kerkenvrijstelling OZB

Het multifunctioneel maken van een kerkgebouw kan de OZB-vrijstelling voor kerken in gevaar brengen.Kerkgebouwen in de verkoop, herbestemmen of multifunctioneel maken. In de media is er de afgelopen tijd veelvuldig aandacht aan besteed. De fiscus gaat bij de vaststelling voor de kerkenvrijstelling uit van een toerekening naar evenredigheid van het gebruik van elke afzonderlijke ruimte. […]

Bestuur en toezicht rechtspersonen per 1 juli aan strengere regels gebonden

Vanaf 1 juli 2021 gaan nieuwe regels gelden over tegenstrijdige belangen van bestuurders in stichtingen, verenigingen, coöperaties en onderlinge waarborgmaatschappijen. Bij sommige organisaties zijn deze voorschriften al in de staturen opgenomen, de overige moeten uiterlijk per 1 juli 2026 aan deze regels voldoen. Als een bestuurder of commissaris van een stichting, vereniging, coöperatie of onderlinge […]

Doorgaand bedrijf mag crediteur eerder betalen dan fiscus

Bestuurders van ondernemingen mogen zelf weten de volgorde bepalen waarin zijn schuldeisers betalen. Een voorbeeld daarvan speelde onlangs voor de rechtbank Gelderland. Bij ontbinding van een vennootschap was er nog een fors bedrag aan loon- en omzetbelasting niet betaald aan de fiscus. Omdat de onderneming wek de crediteuren had betaald en een rekening-courantschuld had afgelost, […]

Besluiten Vereniging van Eigenaars niet altijd rechtsgeldig

Soms verleent een vergadering van de Vereniging van Eigenaars van een appartementencomplex aan de eigenaren van een bepaald appartement het uitsluitend gebruiksrecht van een gedeelte van de gemeenschappelijke tuin van het complex. Meestal komt het er dan op neer dat andere bewoners alleen met toestemming van de gebruikers het desbetreffende deel van de tuin mogen […]

Opnieuw kijken naar alimentatieplicht voor samenwoners

(Bron: KNB) Het alimentatiestelsel moet op de schop. Nieuwe vormen, zoals co-ouderschap en zorgalimentatie moeten erin worden verwerkt. Ook moet opnieuw worden gekeken naar een alimentatieplicht voor informele samenwoners. Dit concluderen onderzoekers van de Faculteit Rechtsgeleerdheid van de Rijksuniversiteit Groningen in opdracht van het Wetenschappelijk Onderzoek- en Documentatiecentrum (WODC). Met economische zelfstandigheid van beide ex-partners […]

Loon executeur verschilt voor professionele en niet-professionele executeur

Een executeur is een door de overledene benoemde vertrouwenspersoon. Een executeur vertegenwoordigt niet de erfgenamen, maar de overledene. De gevolgen daarvan worden vervolgens aan de erfgenamen van de overledene toegerekend. Bij de afwikkeling van de nalatenschap wordt de macht geconcentreerd in handen van die aangewezen vertrouwenspersoon. Daardoor is de executeur beheersbevoegd met uitsluiting van de […]

Afwegen van belangen van minderheidsaandeelhouder bij fusie

Reorganisaties van ondernemingen hebben vaak ook gevolgen voor de rechtsvorm. Een voorbeeld daarvan is als binnen een concern in het kader van reorganisatie wordt besloten om twee dochtervennootschappen te laten fuseren. Daarvoor is een fusiebesluit is nodig dat conform de wettelijke voorschriften is genomen. Verder moeten de fusiestukken worden gedeponeerd en het fusievoornemen worden gepubliceerd. […]

Aandacht voor het levenstestament met bel-mij-terugactie

(Bron: KNB) De Koninklijke Notariële Beroepsorganisatie (KNB) is deze maand een nieuwe online campagne gestart om aandacht te vragen voor het levenstestament. Met de slogan ‘Teken vandaag voor morgen’ kunt u via de campagnesite gemakkelijk een bel-mij-terugverzoek doen. U wordt dan door iemand van een deelnemend notariskantoor gebeld voor een intakegesprek. Inmiddels hebben al meer […]