Startersvrijstelling overdrachtsbelasting geldt tot vier ton

De vrijstelling van overdrachtsbelasting voor starters die per 1 januari 2021 ingaat, zal niet onbeperkt gelden. Het kabinet gaat de mogelijkheid alleen laten gelden voor koopprijzen tot € 400.000. Volgens minister Ollongren wordt hiermee 95% van alle starters jonger dan 35 jaar op de woningmarkt bereikt. Slechts vijf procent blijkt huizen boven deze norm te […]

Dwangakkoord buiten faillissement wordt snel mogelijk

De wet waarin wordt geregeld dat aan schuldeisers buiten faillissement een dwangakkoord wordt opgelegd, treedt per 1 januari 2021 in werking. Op die manier kan een bedrijf worden geherstructureerd. Met de nieuwe wet beoogt het parlement dat ondernemingen die wel rendabel zijn surseance van betaling of faillissement kunnen ontlopen. Het wordt voor deze bedrijven mogelijk […]

Speciaal testament voor relaties zonder kinderen

Wie getrouwd is of samenwoont en geen kinderen heeft, kan er voor zorgen dat na beider overlijden niet de gehele nalatenschap bij de familie van de langstlevende partner terecht komt. De oplossing is een zogenaamd tweetrapstestament. Als u getrouwd bent en geen testament heeft gemaakt, erft op grond van de wet de langstlevende alles van […]

Familiebedrijven zorgen voor 25% Nederlandse bedrijfsomzet

Begin 2018 telde Nederland bijna 273 duizend familiebedrijven. Daarvan waren er 195 duizend actief in het niet-financiële bedrijfsleven. Zij realiseerden in 2018 403 miljard euro omzet, grofweg een kwart van de totale omzet in het niet-financiële bedrijfsleven. Dat meldt het CBS op basis van nieuw onderzoek naar familiebedrijven. Een familiebedrijf is een bedrijf waarbij één […]

Rechtsgeldige besluiten buitengewone algemene ledenvergadering vragen zorgvuldigheid

Als een buitengewone algemene ledenvergadering niet op de juiste manier wordt georganiseerd, zijn de aldaar genomen besluiten niet rechtsgeldig. Onvrede over het beleid van een verenigingsbestuur kan er toe leiden dat leden zelf een buitengewone algemene ledenvergadering bijeenroepen. Daarbij moet worden gelet op de bepalingen in de staturen over de manier waarop een (buitengewone) algemene […]

Financiën verduidelijkt nieuwe regels overdrachtsbelasting

Het kabinet wil de overdrachtsbelasting op 1 januari 2021 wijzigen. Er komt onderscheid tussen (jonge) starters (0%), doorstromers (2%) en overige verkrijgers (8%). Omdat hierover vanuit uiteenlopende velden vragen kwamen, heeft het ministerie van Financiën hierover meer duidelijkheid verschaft. De verklaringen voor de startersvrijstelling en het verlaagde tarief worden beschikbaar gesteld op de website van […]

Omzichtig handelen bij tegenstrijdig belang bestuurslid stichting

Het komt wel voor dat een bestuurslid van een stichting naast zijn of haar bestuurlijke inzet ook betaalde (advies)werkzaamheden voor diezelfde stichting verricht. Dat vraagt om een goede rechtsgrond, bijvoorbeeld een voorafgaand besluit van het stichtingsbestuur. Statuten van stichtingen bevatten over het algemeen een bepaling dat bestuursleden geen beloning voor hun bestuurswerkzaamheden ontvangen. Als een […]

Machtiging via verklaring van erfrecht cruciaal

Bij de afwikkeling van een nalatenschap kunnen tal van obstakels tevoorschijn komen. Om die zonder problemen uit de weg te kunnen gaan is een verklaring van erfrecht cruciaal. Daarin wordt vastgelegd wie de erfgenamen zijn en wie namens de erfgenamen mag optreden. Zonder verklaring van erfrecht of een verklaring van de eventuele executeur heeft een […]

Maximaal 3000 euro in contanten tegen witwassen

Als het aan het kabinet ligt, wordt de grens waarop onder meer banken en notarissen contact geld mogen accepteren vastgelegd op € 3000. Een wetsvoorstel van die strekking is voor advies aan de Raad van State aangeboden. Het voorstel bevat ook de mogelijkheid voor gegevensdeling door banken, andere financiële instellingen en notarissen. Een derde hoofdpunt […]

Verplichte inschrijving in UBO-register voor verenigingen en stichtingen

Sinds eind september is geldt een verplichting tot inschrijving van rechtspersonen en personenvennootschappen in het UBO-register. De verplichting geldt ook voor verenigingen en stichtingen. In het UBO-register moeten alle uiteindelijk belanghebbenden (ultimate benificial owners: “UBO’s”) bij de rechtspersoon worden opgenomenAls UBO van een vereniging (zoals de lokale atletiek-, voetbal- of muziekvereniging) of stichting (zoals zorginstelling, […]